Aan de slag met Masterplan voor een aantrekkelijk, toekomstbestendig Spijkenisse

Samen met de gemeente Nissewaard stelt De Zwarte Hond een masterplan op voor Spijkenisse. Hierin wordt de langetermijnvisie geformuleerd voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige woon-/werkgemeente in 2040. Het masterplan zal na de vaststelling door de gemeenteraad uitgewerkt worden in een ontwikkelprogramma waarin ook de acties worden benoemd die op de korte termijn nodig zijn om deze doelstelling te realiseren.

Spijkenisse heeft als voormalige groeikern uit de jaren ´50 tot 70´ te maken met een aantal grote opgaven van sociaal economische, maatschappelijke en ruimtelijke aard: een disbalans in het woningaanbod en de bevolkingssamenstelling, een omvangrijke herstructurering van de verouderde woningvoorraad en een beperkte ontsluiting. Daarbij komt de urgente grondexploitatie-problematiek. Tegelijkertijd zijn er ook kansen, zoals de grote woningbouwopgave in heel Zuid-Holland. Daarbij is de huidige infrastructuur met de aantakking op het metronetwerk van Rotterdam, Spijkenisse als onderdeel van de verstedelijkingsband MRDH - Drechtsteden, het entreegebied van de Zeeuwse delta en de verduurzaming van de haven een sterke basis voor een nieuwe verstedelijking. Het masterplan zal op 6 december 2017 worden vastgesteld door de gemeenteraad van Nissewaard.