Gemeente Den Haag pakt met kwaliteitsplan de regie op omgevingskwaliteit in het CID

In het Central Innovation District (CID) stuurt de gemeente Den Haag actief op kwaliteit in haar grootschalige binnenstadsontwikkeling. Het kwaliteitsplan dat De Zwarte Hond opstelde, borgt de integrale omgevingskwaliteit. Dat gaat niet alleen over hoe het er straks uit ziet, maar ook hoe het gebied straks functioneert en toekomstbestendig is. Op basis van typische Haagse kenmerken (3 Haagse ‘Kernkwaliteiten’) en opgaven voor de toekomst (7 ‘Kwaliteitsopgaven’ voor het CID), wordt samenhang in het CID de primaire kwalitatieve ambitie.

Het kwaliteitsplan sorteert voor op de toekomstige Omgevingswet. Die behandelt ruimtelijke kwaliteit namelijk integraal; er zal dan bijvoorbeeld geen afzonderlijke welstand, monumentenzorg en openbare ruimte commissie meer zijn. Het CID kwaliteitsplan bevat de integrale kwalitatieve kaders voor toekomstige ontwikkelingen en garandeert zowel de Haagse principes voor beeld- als omgevingskwaliteit en de samenhang binnen het CID. Het gaat niet alleen in op hoe ontwikkelingen er uit moeten zien, maar ook hoe ze moeten werken en hoe het toekomstbestendig is. Hiermee legt het kwaliteitsplan de basis voor gedetailleerde uitwerking van gebiedsspecifiek beleid in het CID.

Het CID is het gebied in Den Haag tussen de drie stations Centraal, HS en Laan van NOI. Als economisch hart van Den Haag en de regio heeft het CID enorme ontwikkelmogelijkheden. De Zwarte Hond maakte eerder al de structuurvisie voor het gebied, die vervolgens door Witteveen+Bos planologisch-juridisch is vertaald. In het gebied zullen 20.000 woningen en 25.000 banen worden toegevoegd. Dat vraagt om intensief en meervoudig ruimtegebruik en een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoetingen en uitwisselingen.

De structuurvisie voorziet en geeft vorm aan een rijke mix van wonen, werk en voorzieningen. Dit levert niet alleen een levendig en aantrekkelijk stedelijk leven op, maar zorgt er ook voor dat verschillende functies van elkaar kunnen profiteren, kruisbestuiving plaatsvindt en een hoog voorzieningenniveau ontstaat. Het kwaliteitsplan is een vervolg op de CID structuurvisie en schetst hóe die verdichting tot stand moet komen. Zo ontstaat een stuk stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is.