Haalbaarheidsonderzoek en ontwerpvisie voor Gebrookerbos

De demografische ontwikkelingen in de perifere gebieden van Nederland zijn in de meest ultieme vorm aan de orde in Heerlen. De mijnbouw, de voormalige economische motor van Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw, en destijds de drager van de lokale economie zou Heerlen nu in de kou laten staan als er geen bijsturing plaatsvindt door een toekomstgerichte ruimtelijk-functionele visie.

De gemeente Heerlen kiest voor de toekomst door het negatieve beeld van een krimpende bevolking om te buigen naar een positieve stimulans voor leefomgeving en economie. De afnemende behoefte aan ruimte voor wonen en voorzieningen enerzijds en het landschappelijk potentieel tussen Geleenbeekdal en Brunssumerheide anderzijds biedt de kans om de neerwaartse beweging om te draaien.

Samen met Studio UC uit Berlijn zijn we geselecteerd om een haalbaarheidsonderzoek en ontwerpvisie voor het Gebrookerbos te maken. Deze groene zone in de stadsdelen Hoensbroek en Heerlenheide moet een dynamische verbinding worden tussen het beekdal en de heide . Hier wordt een stevige plek ingeruimd voor nieuwe economische activiteiten zoals recreatie, toerisme en stadslandbouw. Een open en transparante samenwerking en wisselwerking tussen private en publieke partijen is nodig voor het slagen van het plan. Maar ook om ontwikkelingen in Gebrookerbos toekomstbestendig te maken en tot een betekenisvollere en duurzamere samenleving te komen. Met een optiematrix worden alle actoren in kaart gebracht en kunnen ruimtelijke en programmatische kansen getraceerd worden. Vervolgens zullen wij een aantal ontwikkelingsstrategieën creëren voor de verschillende deelgebieden waarin programma en het tempo van de ontwikkeling centaal staan. Uiteindelijk maken wij een atlas van Gebrookerbos; een waardevolle en inspirerende verzameling informatie en kaarten. Het geeft een duidelijke kijk in de keuken van het proces, de overwegingen en keuzes tot een concrete verzameling haalbare ontwikkelingscenario’s, die samen de integrale ontwerpvisie vormen.