Impuls voor Dordtse binnenstad

Een binnenstedelijk woonmilieu met Dordtse hoven aan de Spuiboulevard

Pal tegenover de Dordtse binnenstad, de parel van Holland, komt op de plek van het huidige stadskantoor een stedelijk woonmilieu dat de 19e-eeuwse schil aan de binnenstad heelt. Met dit plan wordt voortgebouwd op de traditie van Dordtse hoven. In drie stedelijke bouwblokken in een groene setting komen 500 extra woningen, waarvoor het Rijk een WBI subsidie geeft. Zo krijgt de binnenstad er ruim duizend extra bewoners en frequente gebruikers bij. Tegelijkertijd blijft de Spuiboulevard een belangrijke toegangspoort voor bezoekers. De huidige Spuihavengarage wordt vernieuwd en zal plek bieden aan bezoekers en bewoners. De Spuiboulevard wordt vergroend en zo aantrekkelijk mogelijk ingericht voor voetgangers en fietsers. Op die manier weten voetgangers (zowel bewoners als bezoekers) ongestoord de weg weten te vinden naar de Voorstraat en alle andere attracties van Dordt.

Op 20 december 2022 heeft de Dordtse gemeenteraad het stedenbouwkundig plan vastgesteld dat de basis vormt voor toekomstige ontwikkelingen van de Spuiboulevard. Het plan van De Zwarte Hond beslaat circa 4 hectare en maakt de transformatie mogelijk naar een aantrekkelijk en divers binnenstedelijk woonmilieu met gemengde functies.

Het plan vloeit voort uit de gebiedsvisie Spuiboulevard van 2018, waarbij het uitgangspunt was het gebied te verlevendigen en het station en de binnenstad met elkaar te verbinden. Het huidige ensemble van modernistische kantoorgebouwen uit de jaren ’60 vormt een barrière in het fijnmazige stedelijk weefsel van de binnenstad en 19e eeuwse schil. De kantoren zijn verouderd en de wens bestaat om ook nieuwe doelgroepen naar Dordrecht te trekken. Bovendien is er een grote vraag naar extra woningen.

De Spuiboulevard als rits tussen de 19e eeuwse schil en de binnenstad
Het plangebied aan de Spuiboulevard ligt op loopafstand van het treinstation aan de rand van de historische binnenstad. Het realiseren van een aantrekkelijk binnenstedelijk woonmilieu voor een divers publiek staat centraal. Dit wordt gedaan door als een rits de historische binnenstad en de 19e eeuwse schil aaneen te rijgen en voort te borduren op de Dordtse traditie met hoven binnen bouwblokken, aantrekkelijke plinten en met in de ruimte passende hoogteaccenten in de tweede linie. Kantoren maken plaats voor woningen en er komt meer groen, vooral in hoven binnen de bouwblokken. De openbare ruimte wordt autoluw en biedt plaats aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De bestaande parkeergarage wordt vernieuwd om aan bewoners en bezoekers plaats te bieden. Aan de Spuiboulevard komen twee pleinen te liggen, beiden met een groen karakter en hoge woonkwaliteit. Deze opzet zorgt voor zon tot op de Spuiboulevard en een stedelijke diversiteit in openbare ruimtes.

Gemixt stedelijk woonmilieu
De structuur gaat uit van een hoofdopzet van drie bouwblokken met collectieve binnenhoven. De bestaande woongebouwen worden geïntegreerd in de nieuwe bouwblokken. Door uit te gaan van meerdere stedelijke bouwblokken ontstaat een fijnmazig netwerk van informele routes voor voetgangers en fietsers. Conform de gebiedsvisie vormen de bouwblokken samen een ensemble voor stedelijk wonen en bestaan uit een gemixt stedelijk woonmilieu. Waar de openbare ruimte uitnodigt tot recreatie en verblijf, bieden de collectieve hoven rust en sociale cohesie. De nadruk zal liggen op wonen, gemengd met functies ter ondersteuning van de buurt zoals sociaal maatschappelijke voorzieningen, of werk aan huis.

Aan het grote plein langs de Spuiboulevard en langs de Spuiweg bestaat de mogelijkheid het plintprogramma te clusteren. De kenmerken van de historische binnenstad en de schil worden ingezet om van deze nieuwe ontwikkeling een echte binnenstedelijke woonplek te maken: voordeuren aan de straat, gebruik van karakteristieke en duurzame materialen zoals baksteen in combinatie met hout, compacte straten en tuinen, geveltuintjes en plek voor een bankje naast de voordeur. De nieuwe bebouwing moet bijdragen aan het reduceren van hittestress, het verminderen van wateroverlast en het versterken van de biodiversiteit. De nieuw te bouwen woningen zijn adaptief doormiddel van hoge plinten en bewegen mee met veranderende woonwensen.

Het eindresultaat zal een gevarieerd woonmilieu zijn, aan de rand van het Dordtse centrum dat de 19e eeuwse schil sterker aan de binnenstad hecht en bezoekers en bewoners verwelkomt op een groene Spuiboulevard. Het plan is eigentijds, duurzaam, klimaatadaptief, en stimuleert een gezonde leefstijl.