MIRT onderzoek ‘nieuwe stijl’ met succes afgerond

De Zwarte Hond, Goudappel Coffeng, Rebel en Tauw hebben verkend hoe de samenhang in de metropoolregio Rotterdam – Den Haag vergroot kan worden op ruimtelijk, sociaal, economisch en mobiliteitsvlak.

In het eindrapport staan belangrijke adviezen over hoe met bereikbaarheidsmaatregelen een economisch sterke metropoolregio met een aantrekkelijke leefkwaliteit en kansen voor alle inwoners te realiseren.

Daan Zandbelt, aangesteld door voormalig Rijksadviseur Rients Dijkstra, trad in dit proces op als ‘ruimtelijk denker’. In die hoedanigheid was het zijn taak om verschillende bestuurlijke en maatschappelijke doelen te koppelen aan bereikbaarheidsopgaven en daarvoor draagvlak onder alle relevante stakeholders te verwerven.

Het toekomstbeeld met bijbehorende opgaven voor de metropoolregio is door de vijf opdrachtgevers vastgesteld. Daarmee is dit MIRT onderzoek ‘nieuwe stijl’ het eerste dat met succes is afgerond. Het volledige rapport is hier te downloaden.
 
De resultaten vormen een belangrijke bouwsteen voor het gebiedsprogramma Duurzame Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag en een aantal andere programma’s in de regio.

Het onderzoek is een gezamenlijke opdracht van vijf opdrachtgevers, te weten het Rijk, de Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Rotterdam en Den Haag. Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) richt zich op het afstemmen van investeringen in bereikbaarheid tussen rijk en regio.