Onderzoek naar ontwerpindicatoren voor economische ontwikkeling

Onlangs heeft het Stimuleringsfonds Creative Industrie een Open Oproep uitgeschreven om invulling te geven aan de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) 2013-2016. Deze open call is uitgeschreven in het kader van het programma ‘Stad en Regio’ van het ministerie I&M en richtte zich op de ontwikkeling van integrale visies, die de regionale samenhang tussen ruimte en economie verbeteren.

Het  Stimuleringsfonds Creative Industrie heeft naar aanleiding van deze open call 26 projectvoorstellen ontvangen. Paul Gerretsen, agent van de Vereniging Deltametropool, was als externe deskundige bij de beoordeling en selectie betrokken. Ons onderzoekvoorstel - Defining Design Indicators for Economic Development - dat wij samen met Ronald Wall (Wall Research) en Mattijs van ‘t Hoff hebben ingediend is één van de vier geselecteerde projecten. De komende maanden werken wij het plan uit tot een gedegen onderzoeksplan. Hiermee kan in een later stadium subsidie worden aangevraagd voor de definitieve uitvoering.

Ons onderzoeksvoorstel richt zich op de vraag welke ontwerpindicatoren van invloed zijn op de economische ontwikkeling van een regio en tot welke nieuwe ruimtelijke typologieën dit kan leiden. In het voorstel wordt onderzocht hoe de concurrentiepositie van economische clusters in de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag met ruimtelijke maatregelen kunnen worden versterkt. De onderzoekers stellen in hun analyse de volgende drie schaalniveaus centraal: internationale toegankelijkheid en bereikbaarheid, regionale verbondenheid en de lokale kwaliteit van werklocaties en business districts als interactiemilieu. Via een inventarisatie van mogelijke ruimtelijke indicatoren voor economische ontwikkeling, een internationaal benchmarkonderzoek, een aantal expertmeetings en een statistisch onderzoek wordt voor elk van de schaalniveaus een set meetbare ontwerpindicatoren opgesteld, die ook in andere regio’s kunnen worden toegepast.
 

Meer info: Jeroen de Willigen

Beeld: Frank Hanswijk