Mid-Size Utopia

Nederland, NL

Welk ruimtelijk beleid is nodig voor de middelgrote stad?

Rondom de Randstad ligt een ring van middelgrote steden. Ze zijn aantrekkelijk omdat ze het beste van twee werelden verenigen: een prettige en veelzijdige woonomgeving met voldoende stedelijke voorzieningen, volop werkgelegenheid, goed bereikbaar en ingebed in prachtige landschappen. Door hun toenemende populariteit en groei zijn ze echter onderdeel geworden van verstedelijkte regio’s en zijn ze met elkaar gaan concurreren. De lokale netwerken blijken nu onsamenhangende regionale netwerken te vormen.

Mid-Size Utopia is een ontwerpend onderzoek naar zeven van deze regio’s. Hoe kunnen we zorgen dat ze beter gaan functioneren?

Mid-Size Utopia’s zijn de middelgrote steden die in een ring rond de Randstad liggen, van Zwolle tot Breda. Wat niet binnen handbereik in eigen regio ligt, is binnen een à twee uur rijden wel te vinden in een van de drie dichtbij gelegen metropolitane regio’s: Randstad, Vlaamse Ruit of Ruhrgebiet.

De zeven in de studie geanalyseerde regio’s

Er is een grote woningbouwopgave dankzij welvaart en de populaire stad

Bind nieuwe generaties aan de regio, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van onderwijsinstellingen

Vier basisprincipes voor het vormgeven op regionale schaal

Regio De Vallei heeft met Food Valley voor een helder economisch profiel gekozen

Gebruik mobiliteitsnetwerken als sturende regionale elementen.

In het onderzoek is gewerkt van grof naar fijn. Deze methode is niet zaligmakend, maar biedt wel de mogelijkheid om greep te houden op de regionale schaal. Ontwerpen is daarbij opgevat als een combinatie van ruimtelijk organiseren en vormgeven.

We onderscheiden drie stappen:

  1. Concept: positiebepaling regio ten opzichte van de context; formulering doelen en ambities; ontstaan ruimtelijk organisatieconcept met definiëring hoofdstructuur en economisch, sociaal-cultureel profiel
  2. Ontwerp: vertaling regionaal concept naar topografie, belangen en lokale kwaliteiten
  3. Cruciale details: uitwerken cruciale ingrepen als projecten; vormvrijheid zolang de geformuleerde doelen en ambities op regionale schaal overeind blijven

Ontwerpverkenning op projectniveau: Streekpark Busslo koppelt recreatie en toerisme

Ontwerpverkenning op nationale schaal: toekomstperspectief ‘Stromenland’ onderscheidt vijf afzonderlijke regio’s

Mid-Size Utopia

Mid-Size Utopia is een ontwerpend onderzoek naar de ontluikende dynamische regio’s in de luwte van de Randstad. Mid-Size Utopia’s zijn de steden die in een ring rond de Randstad liggen, van Zwolle tot Breda. Ooit waren het Nederlands ideale steden van zo’n honderdduizend inwoners. Maar deze steden zijn inmiddels onderdeel geworden van verstedelijkte regio’s, waarin zij niet langer de enige kern zijn. Als gevolg gaan de steden met elkaar wedijveren om het prettigste vestigingsklimaat.

Een schaalsprong is nodig. In plaats van het te hebben over het accommoderen van programma kan het beter gaan over het verbeteren van het functioneren van de regio. Als structurerende regionale elementen zet het onderzoek daarbij in op mobiliteitsnetwerken: wegennet, OV-netten en verbindingen voor langzaam verkeer.

De studie destilleert vier basisprincipes voor het vormgeven op de regionale schaal: het creëren van robuuste netwerken, het vergroten van de variatie en de kwaliteit van de stedelijke milieus, het ontwikkelen van massa op de best bereikbare plekken, en het richten van de stad naar de straat.

details

Project
Mid-Size Utopia
Locatie
Nederland, NL
omvang
Periode
2009-2010
Opdrachtgever
Zwolle Kampen Netwerkstad, Stedendriehoek, de Vallei, Stadsregio Arnhem Nijmegen, Stadsregio Eindhoven, West Brabant, Noordoost
Discipline
Strategie
Programma
Masterplan
Status
Visie
Meer info
bd@dezwartehond.nl