Panorama Waterkracht

Hollandse Delta, NL

Hoe inspireer je partijen samen te werken aan een duurzame regio?

Het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) werkt aan een toekomstbestendige regio. De organisatie wil haar eigen collega’s en samenwerkingspartners inspireren om krachtiger samen te werken. Duurzame oplossingen vragen kennis van meerdere sectoren, afdelingen of organisaties. Hoe verbreed je de blik van specialisten tot een integraal en wenkend toekomstperspectief?

Het klimaat verandert, daarom werkt het WSHD aan een duurzame toekomst

Het Waterschap Hollandse Delta werkt aan twee belangrijke doelen: als eerste het voorkomen van verdere opwarming, en als tweede het aanpassen van het land aan het veranderende klimaat.

De wateropgave is meervoudig van aard, wat het complex maakt. Er kan gelijktijdig sprake zijn van te veel of te weinig water, wat kan leiden tot overstromingen, hittestress en druk op de ecologische systemen, het landschap of de zoetwatervoorraad.

Het werken aan de wateropgave staat niet op zichzelf. Een belangrijke taak van het Waterschap is om niet alleen de eigen doelen te behalen, maar ook anderen te helpen met de transitie naar een duurzamere omgeving.

De wateropgave kan helpen om andere transities te versnellen, zoals op het gebied van mobiliteit, energie, bouw of circulariteit. Daarnaast kan het ook bijdragen aan een duurzame economische groei en het versterken van de gezonde leefomgeving. Een integrale aanpak is daarom nodig.

Van technisch en één-voudig naar natuurlijk en méér-voudig

Strand & Duin: balans houden tussen kustverdediging, natuurgebieden, zout & zoet en toerisme & recreatie

Polders: Balans tussen landbouw & natuur, invloeden grondwaterstanden, waterberging & dijkmonitoring

Stadslandschap: grotere rol waterschap, groen-blauwe sponzen, veilige havens & mobiliteitstransitie

Haven & industrie: vergroenen industriële gebieden, grondstoffen & energie terugwinnen en zuiveringsproces verduurzamen

Voor het Waterschap Hollandse Delta heeft De Zwarte Hond het Panorama Waterkracht ontwikkeld: een inspirerend en wenkend perspectief, om samen te werken aan een duurzame en toekomstbestendige regio. Het Panorama nodigt uit om met een integrale blik te kijken, en te ontdekken waar verschillende expertises en organisaties elkaar kunnen helpen en versterken. In het perspectief zijn talloze instrumenten opgenomen die helpen om de regio weerbaar te maken tegen klimaatverandering, zoals piekbuien of droogte, én deze te koppelen aan andere maatschappelijke transities. Met het Panorama Waterkracht heeft WSHD een krachtige gespreksstarter om als strategische partner samen te werken met burgers, ondernemers, bedrijven en andere overheden.

Leporello Panorama Waterkracht

Kaartspel Panorama Waterkracht

Het grote Panorama Waterkracht is in totaal bijna 10 m lang en te bezichtigen op het kantoor van Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk. De informatie uit het panorama is ook toegankelijk via een handzame Leporello, waar het verhaal, het panorama en alle verzamelde duurzame werkwijzen op staan uitgelegd. De losse duurzame werkwijzen zijn ook gepubliceerd als kaartspel, waarmee als ‘serious game’ de integrale aanpak van WSHD kan worden gespeeld.

Zowel de Leporello als het Kaartspel van Panorama Waterkracht zijn te downloaden via deze link.

Panorama Waterkracht

Als waterbeheerder is het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) aan zet om vooruit te kijken naar de rol van het water in de duinen, polders, stedelijke en industriële landschappen. Door overal meer ruimte te maken voor de opname en geleidelijke afvoer van water – zoals een spons – kan de regio zich weerbaarder maken tegen het veranderend klimaat.

Deze landschappelijke transities gaan vaak gepaard met maatschappelijke transities. De inrichting van straat en stad hangt samen met een ander mobiliteitsgebruik. Groenere steden en landschappen kunnen bijdragen aan de gezondheid. In de energietransitie kan oppervlaktewater door middel van aquathermie een rol spelen om huizen en steden te verwarmen. Door integraal naar de verschillende landschappen te kijken, is te zien dat ecologische, economische en watersystemen met elkaar samenhangen en elkaar kunnen versterken.

Door in te zetten op meervoudige, integrale en natuurlijke oplossingen kan het landschap veerkrachtig meebewegen met de natuur. Doen we dit goed, dan organiseren we een weerbare en meerlaagse veiligheid voor de maatschappij, nu en in de toekomst. Dat vraagt om een gebiedsgerichte organisatie van de ruimte, waarbij economische functies de water- en bodemgesteldheid volgen. Verschillende belangen komen samen in de inrichting van het landschap. Met dit Panorama kan het WSHD haar gesprekspartners inspireren om samen te werken aan een toekomstbestendige regio. Het is in compacte vorm ook te bekijken via deze Leporello

Alle instrumenten die in het Panorama Waterkracht zijn toegepast zijn ook uitgegeven als een kaartspel voor het WSHD.

details

Project
Panorama Waterkracht
Locatie
Hollandse Delta, NL
omvang
1.000 km²
Periode
2021-2022
Opdrachtgever
Waterschap Hollandse Delta (WSHD)
Discipline
Stedenbouw
Programma
Status
Gerealiseerd
Meer info
bd@dezwartehond.nl

thema’s