Studiemiddag Money Talks

In samenwerking met de Rotterdamse Academie van Bouwkunst organiseert De Zwarte Hond een studiemiddag Stedenbouw & Economie. Donderdag 5 april staat staat de relatie centraal tussen stedenbouwkundig instrumentarium en economische mechanismen.

Economische activiteiten in de steden en regio’s zijn van oudsher de financiële motor achter veel ruimtelijke ontwikkelingen. Van wederzijdse liefde is echter niet altijd sprake. Economen lijken wel eens blind voor de positieve effecten van ruimtelijke plannen van stedenbouwkundigen. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de resultaten pas op langer termijn zichtbaar zijn. Stedenbouwkundigen hebben daarentegen weleens moeite om de meerwaarde van een goede ruimtelijke positionering van de economische activiteiten te onderbouwen. In te veel plannen wordt op eigen merites ontworpen.

Aangezien ons economisch systeem over haar houdbaarheidsdatum heen is, kan de huidige recessie als een opmaat worden gezien voor een nieuwe ruimtelijk-economische aanpak. De tijd van maakbare plannen was al voorbij, maar nu heeft ook de ideologie van de vrije markt haar onkunde bewezen. Wij hebben, links- of rechtsom, een nieuw perspectief nodig. Een nieuwe ideologie zonder dogma. Stedenbouw en economie hebben elkaar hard nodig, het zoeken naar een goede relatie met elkaar is urgenter dan ooit.

Wat wij zeker weten, is dat stedenbouw een wezenlijke bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestaan. De economische en sociale problemen kunnen wij niet alleen oplossen met technologische innovaties. Ruimtelijke maatregelingen zijn hiervoor ook noodzakelijk. Voor veranderende organisatievormen van wonen, werken, leren en recreëren, dient ook een passend fysiek raamwerk te worden ontwikkeld. Functiemenging, binnenstedelijke herontwikkeling en slimme vervoerssystemen tussen steden en agglomeratie tonen de eerste contouren van aanstaande veranderingen in de ruimtelijke ordening. Steden en regio’s worden in de toekomst afgerekend op hun vermogen tot ruimtelijk-economische aanpassingen.

Stedenbouw & Economie
De studiemiddag Stedenbouw & Economie onderzoekt de relatie tussen stedenbouwkundig instrumentarium en economische mechanismen. Meer specifiek verkennen we de relatie tussen stedenbouwkundige structuren en economische activiteiten. Het uitgangspunt voor de reeks gesprekken is de overtuiging dat er tussen beide entiteiten een wederkerige relatie bestaat: specifieke ruimtelijke structuren leiden tot de ontplooiing van specifieke economische activiteiten en, andersom, de ontplooiing van specifieke economische activiteiten leidt tot de vorming of aanpassing van specifieke ruimtelijke structuren en patronen.

Tijdens de studiemiddag houden we deze overtuiging vanuit drie invalshoeken tegen het licht. In de eerste plaats wordt de relatie tussen stedenbouwkundige structuren en economische activiteiten in een historisch perspectief geplaatst en daarmee in het licht van de continuïteit van die relatie. Vervolgens relateren we deze relatie aan de onderliggende, in de actualiteit figurerende mechanismen, waarbij we inzoomen op de logica en implicaties van verschuivingen binnen het vigerende grondexploitatiemodel.Tot slot verkennen we de relatie tussen ruimte en economie vanuit het perspectief van de dragers en initiators van economisch handelen en daarmee vanuit het besef van een verregaande spreiding van sturing op de ordening van de ruimte in de nabije toekomst.

Per invalshoek geeft een deskundige een lezing waarin het centrale vraagstuk vanuit die specifieke invalshoek aan de orde wordt gesteld. Daar tegenover zal steeds een stedenbouwkundige een co-refereaat houden in de vorm van de presentatie van aantal projecten. In drie debatsessies met de deskundige en de stedenbouwkundige wordt vervolgens gediscussieerd over een nieuw instrumentarium voor stedenbouwkundigen.

Deelnemers aan de studiemiddag zijn: Jaap-Evert Abrahamse (Senior onderzoeker historische stedenbouw Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed), Jan Winsemius (directeur VVG Middelkoop), Luuk Boelens (Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen, Sociale Geografie & Planologie en directeur Urban Unlimited), Wouter Veldhuis (stedenbouwkundige en directeur Must), Ruurd Gietema (stedenbouwkundige en directeur KCAP) en Jeroen de Willigen (stedenbouwkundige en directeur De Zwarte Hond). De studiemiddag wordt gemodereerd door Chris van Langen (directeur Rotterdamse Academie van Bouwkunst)

Praktische informatie
Datum: donderdag 5 april
Tijd: 13u30 – 18u00
Locatie: Auditorium RAvB
Toegang: gratis

Meer informatie over het programma en registratie zie: uitnodiging of www.ravb.nl

Beeld: Frank Hanswijk