Verdichtingsvisie Stationsgebied Hoofddorp versterkt groei Haarlemmermeer

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer heeft De Zwarte Hond een verdichtingsplan opgesteld voor het stationsgebied Hoofddorp. Het plan, een stedenbouwkundig raamwerk op hoofdlijnen, laat zien hoe dit gebied zich verder kan ontwikkelen tot een aantrekkelijk en levendig hoogstedelijk gebied met circa 15 duizend woningen en 11 duizend banen. De Verdichtingsvisie is erop gericht om de regionale ontwikkelingen te versnellen.

Het stedelijke voorzieningenniveau van het stationsgebied leent zich door de aanwezigheid van het stadscentrum bij uitstek voor verdichting tot een hoogstedelijk woon- en werkmilieu. Die potentie wordt nog eens versterkt door de metro die in de nabije toekomst hoogst waarschijnlijk naar Hoofddorp komt. Het voordeel van meer en intensiever bouwen op de stationslocatie is dat het polderlandschap op andere plekken in Haarlemmermeer behouden blijft.

Uitgangspunt van het verdichtingsplan
Om een levendig en leefbaar stationsgebied te ontwikkelen, zijn acht speerpunten geformuleerd die als uitgangspunt dienen voor de ruimtelijke ingrepen. 1. Stimuleren van stedelijk leven 2. Realiseren van een gezond microklimaat 3. Water vasthouden en gebruiken 4. Mobiliteitstransitie mogelijk maken 5. Een mix van integrale en diverse functies 6. Beloopbare straten 7. Behoud van polderidentiteit 8. Stille en vredige woonblokken maken.

Bijzonder stationsgebied
Het nieuwe stationsgebied kenmerkt zich straks door een gevarieerde leefomgeving en openbare ruimten met hoge verblijfskwaliteit en aangename ontmoetingsruimten. Het wordt een gezonde en leefbare leefomgeving met n ruim voldoende groen en water. Hoofddorp kan groeien naar een levendige, sociaal duurzame en goed bereikbare stad. Een levendige toegangspoort tot de Haarlemmermeer.

Vervolg
Het verdichtingsplan wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Ook worden diverse participatietrajecten opgestart. De plannen worden in nauwe samenwerking gemaakt met de provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam en partijen als de NS, ProRail en de Vervoerregio Amsterdam.