olympische ambitie

Een olympische ambitie, wie stapt in?

We struikelen in Nederland van crisis naar crisis: van klimaat, energietransitie, gezondheid en via stikstof- en biodiversiteit naar woningbouw. Voor steeds meer mensen is het helder dat deze crises alleen in samenhang structureel aan te pakken zijn.

Daar wil De Zwarte Hond bij helpen, want helemaal nieuw is dit voor ons niet. In veel projecten doen we dit namelijk al, zij het nog fragmentarisch: houtbouw, bouwen in bestaande steden en dorpen, renovatie- en transformatieprojecten en investeren in gebieden en gebouwen die er al zijn, het zgn. urban recycling.

Hoe wij dat in onze projecten in de praktijk brengen kan echter nog explicieter en samenhangender. Daar vraagt deze tijd ook om. Daarom willen we meer in samenhang werken aan de grote transities waarvoor we in Nederland, en de rest van de wereld, staan. Op een wijze die recht doet aan, en respect toont voor, de huidige en toekomstige generaties. We willen systemen in balans brengen en wereldwijde kringlopen sluiten. En als bureau met een grote spanwijdte en omvang kunnen en wíllen we impact maken.

Vijf systemen in balans
We onderscheiden een vijftal systemen die beter in balans moeten komen en/of waarvan de kringlopen sneller gesloten moeten worden. Deze disbalansen zijn in onze ogen de oorzaken achter de verschillende crises. Daarbij onderscheiden we vijf systemen: abiotisch, biotisch, humaan, technische systemen en grondstoffen.

Abiotisch: Water, lucht en bodem

Biotisch: Flora, fauna en voedsel

Humaan: Sociale balans en samenhang en economische veerkracht

Technische systemen: Mobiliteit, installaties, energiesystemen (warmte en elektriciteit), oplossingen voor de waterhuishouding, enz.

Grondstoffen: Materiaalschaarste en transitie naar een circulaire economie

Gezonde en beschikbare systemen
Waar de abiotische en biotische systemen en kringlopen natuurlijke processen betreffen, zijn de laatste twee kringlopen technisch van aard. De mens zelf zit daar, met zijn sociale en economische (eco)systemen, ergens tussenin. Waar mogelijk willen wij minder afhankelijk worden van deze technische systemen en schaarse grondstoffen. Bij voorkeur creëren we een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving met natuurlijke oplossingen, die bijdragen aan verschillende opgaven.

In de praktijk
Voor zowel stedenbouw als architectuur is een leidend thema te formuleren, dat alle vijf de kringlopen bedient en (vrijwel) alle crises adresseert. Bij stedenbouw is dat ‘nabijheid’, het thema dat we uitwerken in de nieuwste OutThere ‘De toekomst is nabij’. Bij architectuur is dat ‘passiefbouw’ met ‘royale casco’s’. Dit thema komt aan bod in de nog te verschijnen OutThere ‘Nooit meer slopen’. Dit tweeluik vormt samen een pleidooi om de verschillende maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan in samenhang aan te pakken. Waar ‘De toekomst is nabij’ zich richt op stads- en wijkniveau, gaat ‘Nooit meer slopen’ over de schaal van het gebouw.

De overkoepelende boodschap van het pleidooi is dat de bestaande (bebouwde) omgeving het uitgangspunt vormt. We zetten zo veel mogelijk in op natuurlijke oplossingen, waarmee we meerdere maatschappelijke opgaven structureel aanpakken, waarbij plannen pas goed zijn als ze bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mens, plant en dier. Niet alleen binnen, maar ook buiten onze ‘bouwhekken’ en projectgrenzen.

Spreek ons aan, we zijn niet perfect
Onze ambitie is olympisch. We pakken de transitie-opgaven in samenhang aan. Daar mag je ons aan houden en op aanspreken. We zijn namelijk niet perfect en zullen vast fouten maken, inconsistent zijn en niet alles tegelijk waarmaken. Maar we blijven ons wel altijd voor deze ambitie inzetten. Met het oog op de lange termijn en dit grotere plaatje. Met elkaar zullen we leren wat goede oplossingen zijn. Fail, fail again, fail better.

We zijn doordrongen van de urgentie en willen niet langer talmen. Onze (werk)energie zetten we in, om met behulp van onze projecten al de genoemde transities een extra zetje te geven. Deze olympische ambitie is zeker niet exclusief voor De Zwarte Hond, maar wij roepen onze vakgemeenschap, onze opdrachtgevers en andere maatschappelijke partners expliciet op om mee te denken, mee te doen en deze grote ambitie te omarmen.