olympische ambitie

Een olympische ambitie, wie stapt in?

We struikelen in Nederland van crisis naar crisis: van klimaat, energietransitie, gezondheid, via stikstof en biodiversiteit naar woningbouw. Voor steeds meer mensen is het helder dat deze crises alleen in samenhang structureel op te lossen zijn.

Precies hierbij wil De Zwarte Hond helpen; want helemaal nieuw is dit voor ons niet. In veel projecten doen we dit namelijk al, zij het nog fragmentarisch. Zo leverden we recentelijk een aantal houten gebouwen op, bouwen we alleen nog maar in bestaande steden en dorpen en doen we steeds meer renovatie- en transformatieprojecten. Op deze manier kiezen we ervoor te investeren in gebieden en gebouwen die er al zijn.

Hoe we dat nu in onze projecten in de praktijk brengen, kan nog explicieter en integraler. Daar vraagt deze tijd ook om. Daarom willen we in meer samenhang werken aan de grote transities waarvoor we in Nederland, en de rest van de wereld, staan. Op een wijze die recht doet aan, en respect toont voor de huidige en toekomstige generaties. We willen systemen in balans brengen en wereldwijde kringlopen sluiten.

Als bureau met een grote spanwijdte en omvang kunnen we impact maken. Dat doen we door gebouwen en gebiedsontwikkelingen in omgevingen te plaatsen die een ‘eeuwig’ leven hebben: onze al bestaande leefomgeving.

Vijf systemen in balans
We onderscheiden een vijftal systemen die, voor een écht structurele aanpak, beter in balans moeten komen en/of waarvan de kringlopen sneller gesloten moeten worden. Deze disbalansen zijn in onze ogen de oorzaken achter de verschillende crises.

Klimaat: water, lucht, bodem
Natuur: flora, fauna, voedsel
Mensen: sociaal, economie, demografie
Techniek: energie, mobiliteit, installaties
Grondstoffen: bouwmaterialen, apparaten, spullen

Een gezonde leefomgeving draagt bij aan verschillende opgaven
Waar klimaat- en natuursystemen en kringlopen natuurlijke processen betreffen, zijn de laatste twee kringlopen technisch van aard. De mens zelf zit daar, met haar sociale en economische (eco-)systemen, tussenin.

Voor zover mogelijk willen wij minder afhankelijk worden van technische systemen en schaarse grondstoffen. Bij voorkeur creëren we een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving met natuurlijke oplossingen die bijdragen aan verschillende opgaven.

In de praktijk
Voor zowel stedenbouw als architectuur is een leidend thema te formuleren dat alle vijf de kringlopen bedient en (vrijwel) alle crises adresseert. Bij stedenbouw is dit ‘nabijheid’, het thema dat we uitwerken in de nieuw (Q1 2024) te verschijnen Out There ‘De toekomst is nabij’. Bij architectuur is dat ‘passiefbouw’ met ‘royale casco’s’. Dit thema komt aan bod in de nog volgende Out There ‘Nooit meer slopen’.

Dit tweeluik vormt een pleidooi om de verschillende maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan in samenhang aan te pakken. Waar ‘Nooit meer slopen’ zich richt op de schaal van het gebouw, gaat ‘De toekomst is nabij’ over het stads- en wijkniveau. Hierbij zien we stationsgebieden als de ideale plekken om aan die nabijheid – en daarmee aan duurzame, verbeterde én aantrekkelijke gebieden – te werken. Zo krijgen meer mensen de kans hun dagelijks leven dichtbij huis te organiseren.

De overkoepelende boodschap van ons pleidooi is dat de bestaande bebouwde omgeving het uitgangspunt moet vormen. We zetten daarbij zoveel mogelijk in op meervoudige, natuurlijke oplossingen zodat zoveel mogelijk maatschappelijke opgaven structureel opgelost worden.

Want in onze ogen zijn plannen pas goed als ze bijdragen aan de gezondheid en het geluk van mens, dier en plant. Niet alleen binnen, maar vooral ook buiten onze projectgrenzen en de bouwhekken.

We zijn niet perfect…
Onze ambitie is olympisch. We pakken de transitieopgaven in samenhang aan. Maar we zijn niet perfect en zullen vast fouten maken, inconsistent zijn en niet alles tegelijk waarmaken. Desondanks blijven we ons voor deze ambitie inzetten. Met het oog op de lange termijn en het grotere plaatje. Met elkaar zullen we leren wat goede oplossingen zijn. Fail, fail again, fail better.

… dus spreek ons aan!
We zijn doordrongen van de urgentie en willen niet langer talmen. Onze (werk-)energie zetten we in om met behulp van onze projecten alle genoemde transities een extra zetje te geven. Hier mag je ons aan houden en op aanspreken.

En natuurlijk is deze olympische ambitie niet exclusief voor De Zwarte Hond. We roepen onze vakgemeenschap, onze opdrachtgevers en andere maatschappelijke partners op om mee te denken, mee te doen en deze grote ambitie te omarmen.

Wil je meer lezen over wat onze olympische ambitie is, wat zij betekent voor stedenbouw en hoe dit gerelateerd is aan de 15-minutenstad? Onze nieuwste Out There ‘De toekomst is nabij’ verschijnt begin 2024 en gaat hier uitgebreid op in.